Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Dnia 13 listopada 2009 r. w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze odbyło się uroczyste otwarcie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii, w którym udział wzięli m.in. Marek Twadowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Elżbieta Polak - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Józef Zych - Poseł na Sejm RP, Wioletta Haręźlak - Wiceprezydent Miast Zielona Góra, Stanisław Łobacz - Dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Tomasz Trojanowski - konsultant krajowy ds. neurochirurgii, Henryk Majchrzak - prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Robert Sapa - przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Po konferencji prasowej, która miała miejsce o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, zaproszeni goście udali się na uroczyste otwarcie do Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii zlokalizowanego na III piętrze w budynku B Szpitala.

O godz. 11.00 w Palmiarni Zielonogórskiej odbyła się konferencja naukowa, w czasie której prof. Ireneusz Kojder z Kliniki Neurochirurgii PAM ze Szczecina wygłosił referat pt. "Mózg poznający, mózg poznawany", a prof. Włodzimierz Jarmundowicz, dr Paweł Tabakow i dr Bogdan Czapiga z Kliniki Neurochirurgii we Wrocławiu przedstawili wnioski z "Pierwszych obserwacji z zastosowania glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowitych urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi". Na zakończenie konferencji dr Paweł Jarmużek (ordynator LONN) opowiedział o "Przyszłości Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii". Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr 171/1163/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. dla Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze zarezerwowano kwotę 8 420 000,00 zł w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 na realizację projektu „Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”. Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Wniosek jest realizowany w trybie indywidualnym, nie podlegał procedurze konkursowej i nie konkurował o środki finansowe z pozostałymi projektami, gdyż środki na realizację projektu zarezerwowano w budżecie Priorytetu IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej. Nie oznaczało to, że projekt od razu uzyskał dofinansowanie, jego realizacja była uzależniona od spełnienia określonych kryteriów formalnych i merytorycznych. 27 maja 2009 r. Szpital otrzymał decyzję o przyznanej kwocie dofinansowania w wysokości 8 420 000,00 zł, a projekt uzyskał po ocenie strategiczno-horyzontalnej i merytoryczno-technicznej 125 pkt/max 126.

Przyznane środki finansowe pozwolą na dokończenie inwestycji w zakresie robót budowlanych, wykończeniowych oraz wyposażenia Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w specjalistyczny sprzęt medyczny. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to sierpień 2009 r., finansowej grudzień 2009 r. Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii będzie najnowocześniejszym szpitalnym ośrodkiem tego typu w Polsce, a jego powstanie niewątpliwie skróci czas oczekiwania na leczenie oraz umożliwi wykonywanie specjalistycznych zabiegów, pacjenci z województwa lubuskiego już nie będą zmuszeni szukać pomocy o odległych szpitalach.

Dnia 10.09.2009 Dyrektor Szpitala Waldemar Taborski otrzymał z rąk Marszałka Województwa Marcina Jabłońskiego oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej nagrodę na projekt „Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”, który zwyciężył w kategorii Zdrowie.

2007 ROK
W roku 2007 dzięki dotacji z budżetu województwa lubuskiego w wysokości 300 000,00 zł oraz przy udziale środków własnych w wysokości 38 976,40 zł wykonano szereg prac ogólnobudowlanych – instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania i uzupełnienie do projektu wykonawczego w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i modernizacji węzła centralnego ogrzewania, wykonano również I etap wymiany pokrycia dachu.

2008 ROK
W roku 2008 dzięki kolejnej dotacji z budżetu województwa lubuskiego w kwocie 1 400 000 zł udało się wykonać kompleksowy remont dachu, na który składały się roboty rozbiórkowe, pokrycia opierzenia, elementów konstrukcji drewnianej, impregnacja środkiem ognioochronnym, układanie ekranów izolacyjnych, wymiana elementów konstrukcji, układanie łat i roboty dekarskie. Ponadto wykonano warstwy wyrównawcze pod posadzki, zakupiono materiały wykładzinowe ścian i posadzki terakotowe. Rozpoczęto również wykonanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne, wykonano demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania i ułożono rury wodne i kanalizacyjne na gotowym podłożu.

2009 ROK
Na początku roku 2009 przy udziale środków z budżetu województwa lubuskiego w wysokości 327 299,00 zł kontynuowano roboty tynkarskie i okładzinowe, wykonano obróbki okien od stronty wewnętrznej, rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej, wykonano I część instalacji teletechnicznych i elektrycznych oraz roboty przy budowie ścianek działowych. Ponadto kontynuowano prace przy instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i wodno – kanalizacyjnej, rozpoczęto montaż grzejników na ścianach.

Dnia 24 lipca 2009 roku Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze podpisał umowy z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie dla projektów "Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze" oraz "Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze". Wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Położenie geograficzne województwa lubuskiego, przez które przebiegają ważne trakty komunikacyjne północ-południe i wschód zachód oraz obecność ważnych przejść granicznych powoduje, że liczba wypadków drogowych jest większa niż przeciętnie w pozostałych województwach kraju. Otwarcie granic Unii Europejskiej spowodowało znaczny wzrost ruchu przygranicznego oraz tranzytowego przez zachodni region kraju. Rozwój turystyczny regionu lubuskiego powoduje wzmożenie ruchu nie tylko na drogach tranzytowych, ale również na terenie całego województwa. Istotne stało się nie tylko przygotowanie dróg do zwiększonego natężenia ruchu, ale również zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach oraz utworzenie ośrodków zaopatrujących urazy komunikacyjne.

Przy realizacji przedmiotowego projektu wzięto również pod uwagę zwiększoną liczbę wypadków w akwenach wodnych, w szczególności urazy kręgosłupa. Zgodnie ze standardami pomocy ratownictwa medycznego bardzo ważnym elementem tej pomocy jest jak najszybsze dostarczenie poszkodowanych w wypadkach do wieloprofilowego oraz wysokospecjalistycznego Centrum Urazowego. W regionie lubuskim rolę takiego Centrum spełnia Wnioskodawca - Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ze względu na odpowiednie zaplecze diagnostyczne oraz wysokospecjalistyczny profil, z możliwością natychmiastowego wykonania operacji neurochirurgicznej. Powstanie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii, który będzie w stanie zaopatrywać wszystkie urazy czaszkowo-mózgowe i urazy kręgosłupa jest logicznym uzupełnieniem strategii rozwoju Szpitala jako Centrum Urazowego w regionie lubuskim.

W wyniku realizacji inwestycji korzyści z realizacji projektu odniosą nie tylko mieszkańcy Województwa Lubuskiego, pacjenci Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, ale również Szpital oraz jego pracownicy. Poprzez kompleksową realizacje inwestycji rozwiązane zostanie szereg problemów utrudniających przeprowadzenie wymaganych procedur medycznych związanych z zaopatrywaniem urazów kręgosłupa, urazów czaszkowo-mózgowych oraz operacji onkologicznych.

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest dostosowanie poziomu świadczeń zdrowotnych szpitala wojewódzkiego do potrzeb pacjentów w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii poprzez Utworzenie Lubuskiego Centrum Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze. Projekt przyczyni się w ten sposób do podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w regionie lubuskim, zwiększy się bezpieczeństwo zdrowotne.

Realizacja projektu przyczyni się w sposób bezpośredni do:
- zwiększenia dostępności do świadczeń neurochirurgicznych, neurotraumatologicznych oraz neuroonkologicznych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia jedynego w regonie ośrodka onkologicznego,
- podniesienia jakości wykonywanych świadczeń medycznych,
- zaopatrywania wszystkich urazów kręgosłupa oraz urazów czaszkowo-mózgowych w regionie,
- skrócenia czasu oczekiwania na leczenie neurochirurgiczne poprzez możliwość wykonania większej możliwości zabiegów operacyjnych z 550 do 900 (ilość zabiegów jaką należy wykonać by sprostać zapotrzebowaniu w regionie),
- utworzenie nowych miejsc pracy, a także zahamowania odpływu wysokokwalifikowanej kadry lekarsko-pielęgniarskiej.

LOKALIZACJA
Lubuski Ośrodek Neurochirurgii i Neurotraumatologii
zlokalizowany będzie w budynku B Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze
ul. Zyty 26, 65 – 046 Zielona Góra