Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Dnia 14 stycznia 2010 roku w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze odbyło się uroczyste otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej, w którym udział wzięli Dyrekcja i pracownicy Szpitala oraz zaproszeni goście - m.in posłanka Bożenna Bukiewicz, Krzysztof Seweryn Szymański - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Piotr Bromber - z-ca Dyrektora Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Koszt nowego tomografu to 3 888 171,01 zł.

Projekt pt. „Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze” jest zadaniem, którego realizacja korzystnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i społecznej województwa lubuskiego oraz Zielonej Góry, a jednocześnie, zgodnie z z wymogami poddziałania 4.1.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zapewni dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarze województwa lubuskiego.
Zakup nowego 64 - rzędowego tomografu komputerowego przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług medycznych. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na stan zdrowia lokalnej społeczności oraz będzie mieć pozytywny wpływ na całą strefę społeczną, a także gospodarczą, gdyż wczesne diagnozowanie chorób zapobiegnie długotrwałemu przebywaniu pracowników na zwolnieniach, a także zmniejszy koszty planowanego leczenia.

Cele projektu:
-poprawa jakości świadczonych usług
-zwiększenie spektrum wykonywanych badań
-podniesienie jakości wykonywanych badań diagnostycznych
-skrócenie czasu potrzebnego do pełnej diagnostyki pacjenta
-wzrost wykrywalności chorób
-podniesienie jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego
-poprawa wyposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dnia 24 lipca 2009 roku Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze podpisał umowy z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie dla projektów "Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze" oraz "Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze".

Projekt będzie w całości realizowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na terenie Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze mieszczącego się przy ul.Zyty 26, 65- 046 Zielona Góra, województwo lubuskie. Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduje się w budynku „C” szpitala.
Lokalizację zakładu ilustruje poniższy plan rozmieszczenia budynków szpitala.

Przemiotem projektowanego przedsięwziecia jest dostosowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej do norm unijnych w zakresie wymogów jakości i bezpieczeństwa badań obrazowych. W ślad za tym Zakłąd będzie spełniał kryteria odpowiadające poziomowi referencyjnemu szpitala wojewódzkiego i mógł świadczyć usługi diagnostyczne na najwyższym poziomie.

Dostosowanie wymaga zainwestowania środków w aparaturę medyczną i wyposażenie dodatkowe:
- zakupu wielowarstwowego spiralnego tomografu komputerowego (1 szt.)- spiralny tomograf 64 rzędowy pozwalający na uzyskanie submilimetrowych warstw przekrojów, izotropowej zdolnosci rozdzielczości, modulacji( automatycznego dostosowania/ ograniczenia) dawki promieniowania w zależności od badanego obszaru ciała oraz niezbędnego wyposażenia tomografu w postaci:
- komputerowej stacji roboczej ( 2 sztuki) pozwalającej na uzyskanie wtórnie przetworzonych obrazów typu: MIP, MPR, CTA, SSD, VRT, analizy naczyniowej, wirtualnej endoskopii. Jedna ze stacji powinna być wyposażona w program kardiologiczny do oceny naczyń wieńcowych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup, dostawę oraz instalację tomografu komputerowego.

W dniu 19 maja 2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinasowanie w wysokości 3 436 295,00 PLN na realizację projektu pt. „ Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze”, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja i infrastruktuty ochrony zdrowia.
Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, w związku z czym wniosek skierowano do oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez Członków Grup Eksperckich oraz Asesorów. Projekt uzyskał po ocenie strategiczno-horyzontalnej i merytoryczno-technicznej 122 pkt/max 126.

06.07.2009r. – obecnie trwa demontaż starego tomografu, który z powodu awarii został wyłączony z użytkowania w kwietniu 2008 roku, następnie pomieszczenie będzie przygotowywane od instalację nowego sprzętu.