(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

Oddział świadczy usługi w następującym zakresie:

Szpitalnictwo:

1. Z zakresu hemodynamiki:

•    leczenie ostrych zespołów wieńcowych z zastosowaniem technik kardiologii inwazyjnej (angioplastyka, stenty) oraz mechanicznego wspomagania układu krążenia (IABP), w trybie 24 godzinnego dyzuru hemodynamicznego,
•    koronarografie i angioplastyki planowe,

2. Z zakresu elektrofizjologii:

•    wszczepianie stymulatorów jednojamowych,dwujamowych i resynchronizujacych,
•    wszczepianie kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) jedno-,dwujamowych i resynchronizujących (CRTD)
•    badanie elektrofizjologiczne,
•    ablacje metodą RF zarówno klasyczne jak i z użyciem systemu 3d (częstoskurcze nadkomorowe i komorowe , trzepotanie przedsionków, migotanie przedsionkóa, ektopie komorowe)
•    krioablacja balonowa ujść żył płucnych (migotanie przedsionków)

3. Z zakresu intensywnej terapii kardiologicznej leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi,ostrą niewydolnością serca i z zaburzeniami rytmu z użyciem:

•   
leczenia nerkozastępczego (techniki ciągłe),
•    wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej,
•    hipotermii terapeutycznej,
•    kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

4. Diagnostyka:

• echokardiografia przezklatkowa ( w tym 3D,4D)
echokardiografia przezprzełykowa (3D/4D)
echokardiografia dobutaminowa,
HOLTER,
• ABPM (24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego)
Elektrokardiografia wysiłkowa.

5. W ramach Poradni kardiologicznej:

Leczenie ambulatoryjne pacjentów wymagających wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej:

z ostrymi zespołami wieńcowymi,
• po zabiegach rewaskularyzacyjnych (ACBG i PTCA),
z niewydolnością krążenia,
z zaburzeniami rytmu,
• z wadami wrodzonymi i nabytymi.
• po wszczepieniu stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów.

Na oddziale pracują lekarze posiadający specjalizację: z zakresu kardiologii – 9 osób, z zakresu chorób wewnętrznych - 1 osoba, w trakcie specjalizacji - 12 osób oraz zespół wykwalifikowanych pielęgniarek.

Kontakt z oddziałem:

• Kierownik Oddziału lek. Paweł Jesionowski, (68) 32 96 384
Dyżurka Pielęgniarska, (68) 32 96 396
Dyżurka Lekarska, (68) 32 96 381
Pielęgniarka Oddziałowa, (68) 32 96 398