Szpital wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze wraz ze Stowarzyszeniem „Ost-Brandenburgisches Tumorzentrum Bad Saarow e.V.“ rozpoczął realizację projektU pt. "KRR - Optymalizacja opieki onkologicznej przy pomocy klinicznych rejestrów raka". Całkowita wartość projektu wynosi 1 524 765,40 €, z czego 85% pochodzi z Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska (województwo lubuskie) - Branderburgia, zakończenie realizacji projektu przewidziano 31.12.2013 r.

OPIS PROJEKTU

Stworzenie transgranicznych, wymienialnych i tym samym porównywalnych zbiorów danych jest warunkiem koniecznym do dalszego polepszania onkologicznego zaopatrzenia ludności na całym terenie. Jest to możliwe tylko na bazie sieciowej struktury IT. Sieć taka stawia wysokie wymagania metodyczne, technologiczno-informatyczne i organizacyjne, którym muszą towarzyszyć odpowiednie środki służące zapewnieniu jakości.

Celem projektu jest stworzenie i stosowanie standardów jakościowych, które będą wzorcowe dla całej Europy i będą mogły zostać wykorzystane przy opracowaniu standardów europejskich. Standardy takie mogą także dostarczać decydentom polityki zdrowotnej informacje podstawowe służące likwidowaniu deficytów i zrównoważonej optymalizacji zaopatrzenia medycznego w podanym kontekście.

Do zadań projektu należy przede wszystkim stworzenie polskiego klinicznego rejestru raka w województwie lubuskim, wychodząc od szczegółowej analizy warunków organizacyjnych, merytorycznych i technicznych. Zamierza się przy tym osiągnąć takie parametry w zakresie kompletności i jakości, które w dużej mierze już funkcjonują w brandenburskim klinicznym rejestrze raka. Wymaga to adekwatnej struktury IT po polskiej stronie, która zapewni połączenie sieciowe podmiotów uczestniczących w zaopatrzeniu ambulatoryjnym i stacjonarnym.

Rejestracja danych musi zostać zorganizowana w sposób pozwalający na zastosowanie następujących aplikacji:

- dokumentacja kliniczna danych zaopatrzenia onkologicznego (diagnostyka, terapia i opieka poszpitalna)

- edycja opisów leczenie sporządzanych przez lekarzy,

- organizacja opieki poszpitalnej w oparciu o dane,

- prosta statystyka,

- wymiana danych innymi medycznymi systemami informatycznymi, np. ze szpitalami i epidemiologicznymi rejestrami raka.

Przy pomocy specjalnych skryptów analizujących każdy z autoryzowanych użytkowników będzie miał możliwość opracowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego pojedynczych analiz wybranego obiektu dla leżących w jego obszarze szpitali lub oddziałów szpitalnych. Poprzez integrację zarządzania opieką poszpitalną powstanie zbiór danych, który uwzględni całkowitą ścieżkę leczenia. Na tej podstawie będzie można przeprowadzić analizy nie tylko w odniesieniu do każdego zaistniałego przypadku guza lecz także odnośnie do czasu przeżycia jako decydującego czynnika w jakości wyników zaopatrzenia onkologicznego.

Przedmiotem drugiej fazy projektu będzie zestawienie anonimowych danych z uczestniczących regionów w taki sposób, aby w ramach procesów benchmarkingu zdefiniować optymalne opcje leczenia i opieki, które w formie wytycznych mogą być bazą dla realizacji zaopatrzenia medycznego na wysokim jakościowo poziomie w diagnostyce, terapii i opiece poszpitalnej. Quasi permanentny benchmarking wszystkich instytucji opieki zdrowotnej łącznie z gabinetami lekarskimi doprowadzi do wykorzystania rezerw wydajności i dalszego stałego polepszania zaopatrzenia pacjentów.

Działania, które zostaną zrealizowane podczas projektu, obejmują obszerne szkolenia zaangażowanego personelu i włączonych podmiotów oraz świadczeniodawców, mające na celu uzyskanie akceptacji dla nowych możliwości technicznych będących ważnym warunkiem udanego zastosowania forsowanych rozwiązań.

Stworzenie wyczerpującej i wielojęzycznej (niemiecki, angielski, polski) dokumentacji końcowej dla powstałych transgranicznych wytycznych będących zasadniczą ofertą dla porównań europejskich będzie jednym z wyników planowanego projektu. Należy jeszcze raz podkreślić, że dlatego celem projektu jest stworzenie rozwiązania telemedycznego o charakterze modelowym, które będzie dysponowało potencjałem porównawczym dla kolejnych regionów uczestniczących krajów oraz w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym.

CEL PROJEKTU

Cel generalny polega na realizacji projektu modelowego w kontekście polepszania opieki medycznej. W szczególności chodzi tu o transgraniczną kooperację instytucji opieki onkologicznej oraz innych usługodawców, prowadzącą nie tylko do polepszenia zaopatrzenia medycznego ludności, lecz także do rozwoju naukowego, który będzie mógł zostać wykorzystany w obu uczestniczących regionach. W konsekwencji doprowadzi to do wykorzystania rezerw wynikających z synergii oraz do zwiększenia wydajności w zaopatrzeniu onkologicznym, a tym samym do trwałego polepszenia jakości.

GRUPY DOCELOWE

Grupą docelową są mieszkańcy regionu przygranicznego, których opieka onkologiczna (poczynając od diagnostyki poprzez terapię aż do opieki poszpitalnej) zostanie, poprzez zaplanowany kliniczny rejestr raka, sprawdzone w zakresie zgodności z wytycznymi krajowymi i międzynarodowymi. Mieszkańcy skorzystają w ten sposób otrzymując do dyspozycji system oparty na ewidencji („state of the art”). Drugą grupą docelową są lekarze. Skorzystają oni w bezpośredni sposób z klinicznego rejestru raka, ponieważ będą mogli przeanalizować opcje terapii i opracować na tej podstawie ulepszoną opiekę medyczną. Grupą docelową są w końcu także płatnicy i cała polityka ochrony zdrowia, która może zoptymalizować zabezpieczenie zaopatrzenia onkologicznego poprzez metody badawcze.